C4 Mil Grade Color Spray

€9,00
* Incl. btw Excl. Verzendkosten
Spuitbussen allerlei kleuren !
Vraag uw lijst met kleuren .... stukprijs 9 euro

GHS02   GHS07  H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH018 Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. P101 Als medisch advies vereist is, houd dan de productcontainer of het etiket bij de hand. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet spuiten op open vuur of op andere ontstekingsbronnen. P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P271 Gebruik buiten of in een goed geventileerde ruimte. P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en laten ademen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan overschrijding van 50 ° C / 122 ° F P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »