Algemene voorwaarden

Download of print hier de algemene voorwaarden:
ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BOOTSANDGOODS.COM , van zodra u één account aanmaakt bij Boots and Goods gaat u akkoord met alle onderstaande artikels !!

Inleiding

Wij doen in hoofde aanbestedegingen en gunningen ( Gov , Mil en Pol diensten )  Nieuwe Particulieren die bij ons bestellen dragen we op handen ! Wij bundelen steeds onze bestellingen ,  soms  hebben we  per direct geen voorraad  , hou hier rekening mee aub , Stay Safe !!

De verkoopsite http://www.bootsandgoods.com/ is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor alle gebruikers van dit medium (hierna 'gebruiker' genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming Boots and Goods, Eénmanszaak met maatschappelijke zetel gevestigd te Schalbroekstraat 6, 3560 LUMMEN, BTW-nummer: BE0874.818.155.

Ter uitvoering van onderhavige voorwaarden wordt overeengekomen dat:
Boots and Goods hierna 'Boots and Goods' wordt genoemd.
De artikelen die op de website te koop worden aangeboden hierna 'product' of 'producten' worden genoemd.
De gebruiker die een bestelling heeft bevestigd de 'koper' wordt genoemd, de rechten en de plichten van de gebruiker zijn daarom ook van toepassing op de koper.
De gebruiker en Boots and Goods gezamelijk de 'partijen' en afzonderlijk 'partij' worden genoemd.

Elke gebruiker die een op de site te koop aangeboden product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en er uitdrukkelijk mee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.

Elke gebruiker die en bestelling plaatst, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Indien de gebruiker jonger is dan 18jaar heeft de gebruiker een duidelijke toestemming nodig van één van de ouders of voogd om de bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot betaling ervan.

Eénieder die krachtens het bepaalde artikel 1123 en volgende het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag gebruiker van de site zijn, met dien verstande dat hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de site en dienvolgens de hoedanigheid van de koper te verkrijgen.
Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Boots and Goods. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden omwille van verkeerde prijsmelding, indien voorgaande bestellingen niet betaald werden, of indien Boots and Goods van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren gegaan zijn.

Bij het minste vermoeden van Skam of oplichters-praktijken word het order onmiddellijk geanuleerd 


Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van het order, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de gebruiker onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de site te koop aangeboden producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Belgisch grondgebied.

De verkoop wordt gesloten in het Nederlands.

Artikel 2. Producten-Prijzen

2.1. Producten

De door Boots and Goods aangeboden producten zijn geldig in België. Eventuele kortingen, recyclagebijdrages, alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend.

Conform de milieuwetgeving, wordt bij de aankoop van elk nieuw elektrisch, elektronisch of verlichtingstoestel, een recyclagebijdrage geïnd voor rekening van het in België erkende organisme 'Recupel' die instaat voor de terugname en de recyclage van de betrokken afgedankte apparaten, en dit volgens het type apparaat. Deze bijdrage is al in de verkoopprijs verrekend.

2.2. Prijzen en offertes

In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verzendingskosten van de bestelling waarvan sprake is in artikel 2.3. Zij zullen aanvullend in rekening worden gebracht na de definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de gebruiker zal geadresseerd worden zal dus de prijs van de producten, alsook de verzendingskosten van de bestelling omvatten.

Boots and Goods behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de gebruiker stemt hiermee in. De producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de producten in kwestie beschikbaar zijn.
De eventuele toegestane promoties in de vorm van kortingscodes zijn slechts geldig gedurende de opgegeven geldigheidstermijn.

Bij het minste vermoeden van Skam / oplichtingspraktijken , dreigingen , afpersing, intimidatie enz, worden orders per direct  geannuleerd en  worden  aangemaakte " Boots and Goods klanten "  uit ons systeem verwijderd .

Offertes zijn 14 dagen geldig !


2.3. Verzendingskosten van de bestelling

De verzendingskosten bestaan uit een deelname de porto- en verpakkingskosten.

 Pakjes die richting groot-steden gaan gelegen in de  BENELUX en Europa ( o.a : Amsterdam / Brussel ) worden steeds naar bestaande  DPD af/ophaalpunten verstuurd  en dit in uw zéér nabije omgeving .

The shipping costs consist of a participation, postage and packaging costs.

We do send orders/parcels out of Belgium , we always send your order  to a local DPD pick-up point !

2.3.1. Deelname in de verzendingskosten (verzending en verpakking) van het pakje varieert in functie van het bestelde artikel, volgens de volgende tariefstructuur:

    BINNENLAND

  Pakketdienst België: GRATIS LEVERING VOOR AANKOPEN VANAF 30.00€ (DERTIG EURO)               

  ≤ 20kg: 5.00EUR (vijf Euro)

 

 

          ZONE 1  

   Pakketdienst DE/LU/NL:  GRATIS LEVERING VOOR AANKOPEN VANAF 40.00€ (VEERTIG EURO)      

   ≤ 20kg: 10.00EUR (tien Euro)   

 

    ZONE 2 + ZONE 3

  Pakketdienst overige EU-landen:                                                                                                             

  ≤ 20kg: 25.00EUR (vijfentwintig Euro)
 


Boots and Goods behoudt zich het recht voor bovenvermelde bedragen te wijzigen naargelang de evolutie van de transporttarieven van onafhankelijke transporteurs en posttarieven.

Bij retour van uw volledige bestelling, is een deelname in de retourkosten verschuldigd, en zijn ook de eventuele postkosten voor uw rekening. De deelnames in kwestie zijn identiek en worden berekend volgens de tarifering hierboven vermeld.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De gebruiker kan op de site kennis nemen van de diverse producten die Boots and Goods aldaar te koop aanbiedt. De gebruiker kan vrij op de diverse pagina's van de site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje 'IN WINKELWAGEN' te klikken, bij  eventuele verkeerde prijsaanduidingen in het nadeel van Boots and Goods  worden bestelde producten niet uitgeleverd en word uw bestelling per direct geannuleerd .

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om:

 • een overzicht van de door hem geselecteerde producten te krijgen door te klikken op 'Mijn winkelwagen'
 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door op 'Mijn winkelwagen' en vervolgens te klikken op het kruisje naast de aantallen van de geselecteerde producten
 • de selectie van de producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op 'Bestelling afronden'


Onverminderd hetgeen voorafgaat wordt uitdrukkelijk bepaald dat de gebruiker voor bepaalde per post, e-mail, sms of via aanbiedingen op de website verkregen kortingscodes zijn recht op de daaraan verbonden voordelen kan uitoefenend door de kortingscode in te geven in het daarvoor voorziende vakje en op 'Toepassen' te klikken vooraleer op 'Bestelling afronden' te klikken. Hiervoor dient de bestelling geplaatst te worden gedurende de opgegeven geldigheidstermijn van de kortingscode.

De gebruiker kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op 'Bestelling afronden' en zich vervolgens te identificeren. Hierbij heeft de gebruiker de keuze om 'af te rekenen als gast' of om zich te registreren.

In beide gevallen dient de gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres.

Indien de gebruiker kiest om zich te registreren op de site dient hij zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. Indien de gebruiker kiest voor registratie kan zich bij een volgend bezoek aan de site identificeren door zijn e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord in te geven.

Gebruikers die zich reeds geregistreerd hebben geven hun e-mailadres in en hun wachtwoord om de bestelling verder af te ronden.

De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige verkoopsvoorwaarden.
Als de gebruiker eenmaal is geïdentificeerd dient hij het leveringsadres te kiezen, daarna de verzendmethode en de betaalmethode. Daarna verschijnt een overzicht van het order, de personalia van de gebruiker, het leveringsadres van de producten alsook het totaalbedrag van de bestelling.

3.3. Definitieve validering van het order

Van het moment dat de gebruiker zijn betaalwijze valideert, wordt de bestelling definitief gevalideerd: het order wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van het order, niet meer corrigeren. De gebruiker wordt dan als koper aangemerkt.  Het order wordt geregistreerd in de computerregisters van Boots en Goods of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contracturele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Boots and Goods.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de producten zijn geleverd door Boots and Goods.

3.4. Orderbevestiging

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een orderbevestiging en bijhorende factuur per e-mail door Boots and Goods verstuurd, uiterlijk bij de levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In de orderbevestiging en bijhorende factuur staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtstgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en portokosten.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen

Voor artikelen bedraagt de verzendingstermijn gewoonlijk 7  tot 21  werkdagen en soms meer ! (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag met uitzondering van publieke feestdagen op welke plaats dan ook in België), te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de behandeling van het pakje

In sommige gevallen ( heirkracht,calamiteiten en dergelijke ) kunnen we pas uitleveren 3 weken tot 3 maanden  en langer ,,naargelang de artikelen beschikbaar zijn bij onze leveranciers .

Voor het geval de levering niet kan uitgevoerd worden binnen de termijn hierboven omschreven, wordt de Koper op de hoogte gebracht van de leveringsdatum, telefonisch of via e-mail. Als de voorgestelde datum hem niet schikt, neemt hij telefonisch contact op met de planningsdienst of zijn consulent op het nummer +32 (0)496/36 19 65.

4.2. Leveringsadres

De door de koper bestelde producten worden uitsluitend in België geleverd, op het leveringsadres dat de koper op het orderformulier heeft vermeld (Bij de koper thuis of op het adres van zijn keuze). De producten worden verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder.

Wil de koper de bestelde producten in het buitenland laten leveren dient hij dit voorafgaandelijk schriftelijk aan te vragen per e-mail.
Op dat moment onderzoekt Boots and Goods in overleg met de producent en/of de importeur of het gemachtigd is de bestelde producten in het buitenland te laten leveren. Eens Boods en Goods vernomen heeft of het al dan niet gemachtigd is om de producten in het buitenland te leveren neemt Boots and Goods contact op met de koper.
Indien levering in het buitenland is toegestaan worden de eventuele bijkomende portokosten aan de koper meegedeeld, na schriftelijk akkoord van de koper wordt de bestelling als definitief beschouwd en in behandeling genomen.
Indien levering in het buitenland niet is toegestaan beschikt de koper over het recht af te zien van de koop. Dit is kostenloos voor de koper, hiervoor worden geen administratiekosten aangerekend.

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het (of de) door hem bestelde product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van een reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het (of de) product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres: Boots and Goods/Dienst Retour/Schalbroekstraat 6/3560 LUMMEN. De koper dient zijn bewijs van retour (etiket met nummer), gevalideerd door de Post aan te vragen. De koper bewaart deze zorgvuldig gedurende drie (3) maanden.

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Boots and Goods de koper binnen dertig (30) kalenderdagen nadat Boots and Goods het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door Boots and Goods strekt tot kennisgeving aan Boots and Goods van het feit dat de koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de kosten om de producten terug te zenden naar Boots and Goods, welke ten laste van de koper blijven.

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals vermeld in artikel 2.3. Boots and Goods werkt enkel met vooraf betaling. De bestelling van de koper wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigd bedrag effectief op de rekening van Boots and Goods staat.

Worden niet aanvaard als betalingswijze: postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling, alsook cheques.

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de koper gevraagd om uit onderstaande betalingswijzen te kiezen:

1/Via overschrijving:

 • De koper stort het verschuldigd bedrag inclusief portokosten op de rekening van Boots and Goods. Op het moment dat het verschuldigd bedrag op de rekening van Boots and Goods staat wordt de bestelling in behandeling genomen.

2/Via Paypal:

 • Met eigen Paypal rekening indien voorhanden: indien de koper een eigen Paypal rekening heeft waar genoeg reserve op staat kan hij via de beveiligde verbinding de betaling bevestigen.
 • Met een American Express kaart
 • Met een VISA KAART

In elk geval behoudt Boots and Goods zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • Een bestaand geschil met de koper
 • Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de koper
 • Weigering van toestemming voor betaling met bankkaart/kredietkaart door bankinstellingen
 • Niet-betaling of gedeeltelijke betaling
 • Gebruik van een bankkaart die niet werd uitgegeven door een Belgische financiële instelling

Alsdan kan Boots and Goods onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Garanties

De koper dient zorgvuldig de factuur te bewaren.

Een afwijking bij ontvangst van het pakje: De koper neemt onmiddellijk contact op met Boots en Goods of zijn consulent.

7.1. Een artikel omruilen of teruggeven

Als een product niet bevalt heeft de koper 14 kalenderdagen om het terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking. Deze termijn van 14 kalenderdagen dient verplicht nageleefd te worden.

Elk geretourneerd product moet volledig en in nieuwe staat zijn.

Worden niet teruggenomen: (blijven bij Boots and Goods ter beschikking van de koper zelf die ze desgewenst kan komen ophalen)

 • producten beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kledij
 • producten die niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onvolledige producten, producten waarvan de handleiding, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken
 • producten beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de koper zelf
 • producten op naam van de klant andere producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Bijvoorbeeld: producten met naamprint of bedrukking/borduursel overeenkomstig de specificaties van de klant;
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Bijvoorbeeld: ondergoed
 • verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar. Bijvoorbeeld: outdoorvoeding, Zippo brandstof, spuitbussen, gas cartridges, face en body paint, etc.,…;

In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt Boots and Goods zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Als de koper een product retourneert en zijn bankrekeningnummer niet heeft doorgegeven, ontvangt hij een waardebon (1 jaar geldig zie aanmaakdatum waardebon) voor een volgende aankoop. De koper kan de bon binnen de maand naar Boots and Goods terugzenden, samen met zijn bankrekeningnummer om per overschrijving terugbetaald te worden. De koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post. Als de koper een zwaar of omvangrijk product terugstuurt, belt hij Boots and Goods of zijn consulent zodat beide partijen samen de beste oplossing kunnen uitwerken. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Bepaalde artikelen worden geleverd met merklabels, etiketten of een veiligheidsstempeltje dat aan het product gehecht dient te blijven. De producten die teruggezonden worden zonder merklabels of veiligheidsstempeltje zullen niet terugbetaald of geruild worden.

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de koper door Boots and Goods, is bestemd voor het klantenbeheer. de strijd tegen fraude en inbreuken van de klanten, het beheer van geschillen, de analyse van risico van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten, de direct markteting, de handel van commerciële informatie en de bemiddelaarsdienst.

De koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (Boots and Goods, Schalbroekstraat 6, 3560 Lummen) of een mail ([email protected]) te verzenden, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van Boots and Goods worden meegedeeld. De koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden: "Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden".

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoongegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer. De gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Boots and Goods kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Boots and Goods mogen worden meegedeeld tenzij de gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, zoals hierboven omschreven.

8.2. Cookies

De website Bootsandgoods.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen wordt. Het dient om een vorig bezoek van de gebruiker aan de website te melden. Boots and Goods maakt onder andere gebruik van Cookies om de aangeboden dienstverlening te personaliseren.

De gebruiker behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst aangeboden door boots and goods te verpersoonlijken.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

Boots and Goods kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Boots and Goods de gebruiker/koper hiervan in kennis stellen binnen de 10 kalenderdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Boots and Goods de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend gevan onder verplichting voor Boots and Goods om de aankoopprijs terug te betalen aan de koper.

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene voorwaarden en de orderbevestiging die aan de koper wordt verstuurd, vormen een gezameliljke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene voorwaarden voorrang.

9.4. Toepasselijk recht - Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Boots and Goods en de koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechbanken van Tongeren zijn bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »