Verzending & retours / Shipping & returns

Download hier het formulier retourzending (producten omruilen)

Download hier het formulier herroepingsrecht (afzien van de aankoop)

AFHANKELIJK VAN DE AFMETINGEN EN GEWICHT VAN HET PAKKET VERZENDEN WIJ MET:

Download the return shipment form here (exchange products)

Download here the right of withdrawal form (waiving the purchase)

DEPENDING ON THE DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE PACKAGE WE SHIP WITH:

                     

        

Onderdeel van de Algemene Voorwaarden:

2.3. Verzendingskosten van de bestelling

De verzendingskosten bestaan uit een deelname de porto- en verpakkingskosten.

2.3.1. Deelname in de verzendingskosten (verzending en verpakking) van het pakje varieert in functie van het bestelde artikel, volgens de volgende tariefstructuur:

 

Part of the General Terms and Conditions:

 


2.3. Shipping costs of the order

 

The shipping costs consist of a participation, postage and packaging costs.

 

2.3.1. Participation in the shipping costs (shipping and packaging) of the package varies according to the item ordered, according to the following tariff structure:

 

    BINNENLAND

  Pakketdienst België: GRATIS LEVERING VOOR AANKOPEN VANAF 30.00€ (DERTIG EURO)               

  ≤ 20kg: 5.00EUR (vijf Euro)

 

 

          ZONE 1  

   Pakketdienst DE/LU/NL:  GRATIS LEVERING VOOR AANKOPEN VANAF 40.00€ (VEERTIG EURO)      

   ≤ 20kg: 10.00EUR (tien Euro)   

 

    ZONE 2 + ZONE 3

  Pakketdienst overige EU-landen: 

  Parcel service to other EU countries:                                                                                                           
      Return shipments only from DPD point to DPD point / 32,75 euro 
            


Boots and Goods behoudt zich het recht voor bovenvermelde bedragen te wijzigen naargelang de evolutie van de transporttarieven van onafhankelijke transporteurs en posttarieven.

Bij retour van uw volle bestelling, zijn  de volledige postkosten voor uw rekening. De deelnames in kwestie zijn identiek en worden berekend volgens de tarifering hierboven vermeld.

Boots and Goods reserves the right to change the aforementioned amounts according to the evolution of the transport rates of independent carriers and postal rates.

Upon return of your full order, the full postal costs are for your account. The participations in question are identical and are calculated according to the rates mentioned above.


 

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen

Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de verzendingstermijn gewoonlijk 3-7 werkdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag met uitzondering van publieke feestdagen op welke plaats dan ook in België), te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de behandeling van het pakje.

Zone 3 kan tot 7-14 werkdagen ;  in sommige verzendingen kunnen de bezorg-termijnen langer duren  .

Voor het geval de levering niet kan uitgevoerd worden binnen de termijn hierboven omschreven, wordt de Koper op de hoogte gebracht van de leveringsdatum, telefonisch of via e-mail. Als de voorgestelde datum hem niet schikt, neemt hij telefonisch contact op met de planningsdienst of zijn consulent op het nummer +32 (0)496/36 19 65.

Article 4. Delivery

4.1. Terms

For all available items the shipping time is usually 3-7 working days ( Zone 1 and 2 )

(Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday with the exception of public holidays at any place in Belgium), counting from the day following the day of the confirmation of the handling of the package.

 Please keep in mind ! : Zone 3 can  can take up to 7-14 working days or longer !

 

In the event that the delivery cannot be carried out within the period described above, the Buyer will be notified of the delivery date, by telephone or by e-mail. If the proposed date does not suit him, he will contact the planning department or his consultant by telephone on +32 (0) 496/36 19 65.4.2. Leveringsadres

De door de koper bestelde producten worden uitsluitend in België geleverd, op het leveringsadres dat de koper op het orderformulier heeft vermeld (Bij de koper thuis of op het adres van zijn keuze). De producten worden verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder.

Wil de koper de bestelde producten in het buitenland laten leveren dient hij dit voorafgaandelijk schriftelijk aan te vragen per e-mail.
Op dat moment onderzoekt Boots and Goods in overleg met de producent en/of de importeur of het gemachtigd is de bestelde producten in het buitenland te laten leveren. Eens Boods en Goods vernomen heeft of het al dan niet gemachtigd is om de producten in het buitenland te leveren neemt Boots and Goods contact op met de koper.
Indien levering in het buitenland is toegestaan worden de eventuele bijkomende portokosten aan de koper meegedeeld, na schriftelijk akkoord van de koper wordt de bestelling als definitief beschouwd en in behandeling genomen.
Indien levering in het buitenland niet is toegestaan beschikt de koper over het recht af te zien van de koop. Dit is kostenloos voor de koper, hiervoor worden geen administratiekosten aangerekend.

4.2. Delivery address

The products ordered by the buyer are delivered exclusively in Belgium, to the delivery address specified by the buyer on the order form (At the buyer's home or at the address of his choice). The products are sent via the usual postal services or by a carrier.

If the buyer wants the ordered products to be delivered abroad, he must request this in writing in advance by e-mail.
At that time, Boots and Goods examines, in consultation with the producer and / or the importer, whether it is authorized to have the ordered products delivered abroad. Once Boods and Goods has been informed whether or not it is authorized to deliver the products abroad, Boots and Goods will contact the buyer.
If delivery abroad is permitted, any additional postage costs will be notified to the buyer, after the buyer's written agreement, the order will be considered final and processed.
If delivery abroad is not permitted, the buyer has the right to cancel the purchase. This is free of charge for the buyer, no administration costs are charged for this.Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het (of de) door hem bestelde product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van een reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het (of de) product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres: Boots and Goods/Dienst Retour/Schalbroekstraat 6/3560 LUMMEN. De koper dient zijn bewijs van retour (etiket met nummer), gevalideerd door de Post aan te vragen. De koper bewaart deze zorgvuldig gedurende drie (3) maanden.

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Boots and Goods de koper binnen dertig (30) kalenderdagen nadat Boots and Goods het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door Boots and Goods strekt tot kennisgeving aan Boots and Goods van het feit dat de koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de kosten om de producten terug te zenden naar Boots and Goods, welke ten laste van de koper blijven.

Article 5. Right to cancel purchase

The buyer has fourteen (14) calendar days to return the product (s) ordered by him at his own expense without payment of a fine and without giving a reason. This period starts the day after the delivery date of the order. The product (s) must be returned in the original packaging and conditioning to the following address: Boots and Goods / Retour Service / Schalbroekstraat 6/3560 LUMMEN. The buyer must request proof of return (label with number), validated by the Post. The buyer keeps these carefully for three (3) months.

If the above conditions are met, Boots and Goods will inform the buyer within thirty (30) calendar days after Boots and Goods has received the package (the date of receipt by Boots and Goods serves to inform Boots and Goods of the fact that the buyer has his right has waived the amounts paid by him, with the exception of the costs of returning the products to Boots and Goods, which remain at the buyer's expense.

6.1. Een artikel omruilen of teruggeven

Als een product niet bevalt heeft de koper 14 kalenderdagen om het terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking. Deze termijn van 14 kalenderdagen dient verplicht nageleefd te worden.

Elk geretourneerd product moet volledig en in nieuwe staat zijn.

Worden niet teruggenomen: (blijven bij Boots and Goods ter beschikking van de koper zelf die ze desgewenst kan komen ophalen)

 • producten beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kledij
 • producten die niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onvolledige producten, producten waarvan de handleiding, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken
 • producten beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de koper zelf
 • producten op naam van de klant andere producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Bijvoorbeeld: producten met naamprint of bedrukking/borduursel overeenkomstig de specificaties van de klant;
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Bijvoorbeeld: ondergoed
 • verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar, onderstaand opsomming van de uitrustingen :
 • 1. Kogel en meswerende vesten van het merk EnGarde en 365 tactical 
 • 2. Outdoorvoeding
 • 3. Zippo brandstof
 • 4. spuitbussen
 • 5.  gas cartridges
 • 6 . face en body paint, etc.,…;

In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt Boots and Goods zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Als de koper een product retourneert en zijn bankrekeningnummer niet heeft doorgegeven, ontvangt hij een waardebon (1 jaar geldig zie aanmaakdatum waardebon) voor een volgende aankoop. De koper kan de bon binnen de maand naar Boots and Goods terugzenden, samen met zijn bankrekeningnummer om per overschrijving terugbetaald te worden. De koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post. Als de koper een zwaar of omvangrijk product terugstuurt, belt hij Boots and Goods of zijn consulent zodat beide partijen samen de beste oplossing kunnen uitwerken. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Bepaalde artikelen worden geleverd met merklabels, etiketten of een veiligheids-stempeltje dat aan het product gehecht dient te blijven. De producten die teruggezonden worden zonder merklabels of veiligheids-stempeltje zullen niet terugbetaald of geruild worden.

6.1. Exchange or return an item

If a product is not satisfactory, the buyer has 14 calendar days to return it in its original packaging. This period of 14 calendar days must be complied with:

Every returned product must be complete and in new condition.

Will not be taken back: (remain with Boots and Goods at the disposal of the buyer who can pick them up if desired)

products damaged or soiled by the buyer, as well as worn clothing
products that are not returned in the original packaging, incomplete products, products whose manual, assembly plan and / or parts or accessories are missing
Products damaged by negligence, incorrect use or repaired by third parties or the buyer himself
products in the name of the customer other products that are clearly personal in nature. For example: products with name print or printing / embroidery in accordance with the specifications of the customer;
products that cannot be returned due to their nature. For example: underwear
sealed products. If the seal is broken, these products are not returnable, below is the equipment list:
1. Bullet and knife-resistant vests of the brand EnGarde and 365 tactical
2. Outdoor food
3. Zippo fuel
4. spray cans
5. gas cartridges
6. face and body paint, etc., ...;
In the event of abnormal or excessive returns, Boots and Goods reserves the right to refuse a subsequent order.

If the buyer returns a product and has not provided his bank account number, he will receive a voucher (valid for 1 year see voucher creation date) for a subsequent purchase. The buyer can return the voucher to Boots and Goods within a month, along with his bank account number to be refunded by bank transfer. The buyer must have the proof of return validated by the Post. If the buyer returns a heavy or bulky product, he calls Boots and Goods or his consultant so that both parties can work out the best solution together. Unstamped shipments or COD shipments are refused. Certain items come with brand labels, labels or a security stamp that must remain attached to the product. The products that are returned without brand labels or security stamp will not be refunded or exchanged.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »